ค่านิยมองค์กร เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์

ค่านิยมองค์กร

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเอกภาพ มีคุณธรรม ยกย่องและให้เกียรติกัน ดูแลรับผิดชอบสังคม ใช้ความสามารถและสร้างสรรค์นวัตกรรมอันหลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับประเทศ

  • M : Moral praise and honor มีคุณธรรม ยกย่องและให้เกียรติกัน 
  • I : Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม 
  • S : Social Responsibility รับผิดชอบต่อสังคม 
  • U : Unity ความเป็นเอกภาพ 
  • P : Professionalism and academic excellence ความเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศทางวิชาการ

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์

   We’re Smart School.
  1. Smart Managing
  2. Smart Image
  3. Smart Communication
  4. Smart Thinking
  5. Smart Services

สายตรงคณบดี

Image

สำหรับนิสิต

ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำหรับบุคลากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image Image Image Image Image Image Image