หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบการ วิชาชีพบัญชีบัญชี เพื่อเป็นที่ยอมรับและสามารถตอบสนอง ความต้องการในระดับชุมชนและระดับชาติ อ่านเพิ่มเติม

 11 Nov 2016

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งใช้องค์ความรู้แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น บูรณาการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและหน่วยงานในการแข่งขัน ในระดับนานาชาติ บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม อ่านเพิ่มเติม

 14 Nov 2016

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติ และการวิจัย เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปมีศาสตร์และศิลปะในการบริหารการเงิน มีความรู้ ความชำนาญทางด้านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ มีความพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถร่วมงานกับองค์กรต่างๆ ได้ อ่านเพิ่มเติม

 10 Nov 2016

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา มีความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งการเป็นลูกจ้างและผู้ประกอบการ ตลอดจนการเป็นบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ อ่านเพิ่มเติม

 10 Nov 2016

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อรองรับทิศทางของธุรกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการนำศาสตร์ทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ โดยที่จะมีองค์ความรู้ทางด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการปฏิบัติการ อ่านเพิ่มเติม

 10 Nov 2016

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดระบบการเรียนการสอนเน้นให้บัณฑิตมีทักษะในการจัดการ และสร้างข้อมูลข่าวสาร เพื่อการสื่อสารทางด้านการผลิตสื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง มัลติมีเดีย การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อ่านเพิ่มเติม

 11 Nov 2016

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการสื่อสารแบบบูรณาการ อีกทั้งมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเหมาะสม อ่านเพิ่มเติม

 11 Nov 2016

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

สร้างองค์ความรู้ทางด้านการตลาดยุคใหม่ ให้สอดคล้องกับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และผลิตบุคลากรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจ อ่านเพิ่มเติม

 2 Dec 2016

ปริญญาตรี คู่ขนาน 2 ปริญญา (5 ปี) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต อ่านเพิ่มเติม

 14 Nov 2016

สายตรงคณบดี

Image

สำหรับนิสิต

ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำหรับบุคลากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image Image