หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ เป็นศาสตร์ที่สร้างผู้นำทางธุรกิจที่มีความสามารถในการบูรณาการความรู้อย่างมีคุณธรรม เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไปสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน อ่านเพิ่มเติม

 23 Jul 2017

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เป็นศาสตร์แห่งการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารทางการเงินและการธนาคาร มุ่งเน้นการปลูกฝังในจรรยาบรรณทางวิชาชีพให้กับบัณฑิต อันจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อ่านเพิ่มเติม

 31 Jul 2017

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการที่มีคุณภาพพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศชาติ อ่านเพิ่มเติม

 31 Jul 2017

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เศรษฐศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืนด้วยจิตสาธารณะ อ่านเพิ่มเติม

 31 Jul 2017

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เป็นศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านสื่อกลางหรือเทคโนโลยีการสื่อสารให้เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของมนุษย์ ที่ไม่เพียงแต่จะสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันเท่านั้นแต่ยังจะนำไปสู่การพัฒนาทั้งระดับปัจเจก ชุมชนและสังคม อ่านเพิ่มเติม

 6 Jul 2017

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

สร้างกระบวนการสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อจรรโลงสังคมให้เกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน อ่านเพิ่มเติม

 6 Jul 2017

ปริญญาตรี คู่ขนาน 2 ปริญญา (5 ปี) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต อ่านเพิ่มเติม

 4 Jul 2017