หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

ศาสตร์แห่งการท่องเที่ยวและโรงแรมพัฒนาความรู้ ทักษะ วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม นำไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมไทย อ่านเพิ่มเติม

 31 Jul 2017