หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ให้เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดนวัตกรรม สู่กระบวนการสร้างงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม อ่านเพิ่มเติม

 31 Jul 2017