ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มงานการเงิน

1. หนังสือมอบอำนาจ
2. แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ (สำหรับคณะ)
3. ใบมอบฉันทะ
4. ใบสำคัญเบิกเงินงบประมาณ
5. งบหน้าใบสำคัญเบิกเงินรายได้ (ใบเหลือง)
6.แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน (ในประเทศ)
7. หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
8. หนังสือรับรอง (กรณีไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร)
9. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขยายเวลาการยืมเงินทดรองจ่าย
10. UP_FIN 1-2 ใบเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ
11. UP_FIN 3-4 ใบเบิกค่าปฏิบัติงานนิสิตช่วยงาน
12. UP_FIN 5-6 ใบเบิกเงินค่าตอบแทนการสอน
13. UP_FIN 7 ใบเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน
14. UP_FIN 8 ใบเบิกค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน(คู่ขนาน)
15. UP_FIN 9 แบบใบเบิกเงินค่าคุมสอบ
16. UP_FIN 10-12 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
17. UP_FIN 13 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
18. UP_FIN 14 ใบเสนอราคา
19. UP_FIN 15-16 ใบเสนอซื้อจ้างใบขอซื้อจ้าง
20. UP_FIN 17 ใบสำคัญรับเงิน
21. UP_FIN 18 ใบเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร
22. UP_FIN 19 ใบเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล
23. UP_FIN 20 ใบเบิกค่าใช้จ่ายการลาศึกษาต่อ (ใบเหลือง)
24. UP_FIN 22 ใบคืนเงิน
25. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
25. แบบฟอร์มใบนำส่งเงิน 2560
26. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงิน
27. แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงิน

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 16 Jul 2018 12:08