ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มงานการเงิน

1. หนังสือมอบอำนาจ
2. ใบมอบฉันทะ
3. ใบสำคัญเบิกเงินงบประมาณ
4. งบหน้าใบสำคัญเบิกเงินรายได้ (ใบเหลือง)
5.แบบฟอร์มใบนำส่งเงิน 2560
6. หนังสือรับรอง (กรณีไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร)
7. หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
8. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขยายเวลาการยืมเงินทดรองจ่าย
9. UP_FIN 1-2 ใบเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ
10. UP_FIN 3-4 ใบเบิกค่าปฏิบัติงานนิสิตช่วยงาน
11. UP_FIN 5-6 ใบเบิกเงินค่าตอบแทนการสอน
12. UP_FIN 7 ใบเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน
13. UP_FIN 8 ใบเบิกค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน(คู่ขนาน)
14. UP_FIN 9 แบบใบเบิกเงินค่าคุมสอบ
15. UP_FIN 10-12 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
16. UP_FIN 13 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
17. UP_FIN 14 ใบเสนอราคา
18. UP_FIN 15-16 ใบเสนอซื้อจ้างใบขอซื้อจ้าง
19. UP_FIN 17 ใบสำคัญรับเงิน
20. UP_FIN 18 ใบเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร
21. UP_FIN 19 ใบเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล
24. UP_FIN 22 ใบคืนเงิน
25. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
26. แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ (สำหรับคณะ)
27. แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน (สำหรับคณะ)

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 28 Nov 2017 22:36