ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มโครงการวิจัย รายได้คณะ

แบบขอความอนุเคราะห์ลงนามในสัญญารับทุน

แบบขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยรายได้คณะเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

แบบวิจัย 1 สรุปข้อเสนอโครงการ 

แบบวิจัย 2 รายละเอียดการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย

แบบวิจัย 3 ขออนุมัติดำเนินโครงการ

แบบวิจัย 4 ขออนุมัติเบิกเงิน (1)

แบบวิจัย 5 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

แบบวิจัย 6 รายงานการเงิน

แบบวิจัย 7 ขออนุมัติปิดโครงการวิจัย

แบบวิจัย 8 รูปแบบการพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์

แบบวิจัย 9 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณโครงการวิจัย

แบบวิจัย 10 ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ

แบบวิจัย 11 รายงานตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการ

แบบวิจัย 12ขออนุมัติโอนหมวดเงิน

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 28 Nov 2017 22:42