ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มงานพัสดุ

งานรถตู้คณะ
แบบฟอร์มขอใช้รถตู้คณะไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
แบบฟอร์มขอใช้รถตู้คณะไปปฏิบัติงานภายในจังหวัดพะเยา

งานไปรษณีย์
แบบฟอร์มขอฝากส่งไปรษณีย์

แบบฟอร์มครุภัณฑ์
1.ใบเช็คประวัติซ่อมครุภัณฑ์
2.ใบยืมครุภัณฑ์
3.ใบส่งคืนวัสดุ
4.ใบเสนอราคาซากวัสดุ
5.รายงานครุภัณฑ์จำหน่าย
6.รายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี
7.รายงานวัสดุคงเหลือทุกสิ้นเดือน
8.ฟอร์มการรับบริจาค

แบบฟอร์มการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์
1.รายงานขอซื้อขอจ้างไม่เกิน 100,000 บาท มพ.กค.02
2.ใบเสนอขอซื้อขอจ้างไม่เกิน 500,000 บาท มพ.กค.01
3.ตารางแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี e-GP เกิน 500,000 บาท
4.ตารางแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีe-GPไม่เกิน 500,000 บาท

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 28 Nov 2017 14:01