ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > การประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560 ในครั้งนี้คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการดำเนินงานของ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี พ.ศ.2560

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการดำเนินงานของ 1 คณะ 1 โมเดล


ที่มา :