ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาายในระดับคณะ CUPT QA 2558

เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2559 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาายในระดับคณะ CUPT QA ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการตรวจตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 4 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รศ.ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย ผศ.อภิสิทธิ์ แก้วฉา ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก


ที่มา :