ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :