ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องภูกามยาว 2อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :