ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > คณะวิทยาการจัดการฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :