ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัล แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ "พะเยาเกมส์" ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :