ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัล แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่น อาวุโสชาย ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์" ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :