ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > "เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี โดยมี อาจารย์พันธกานต์ นันตาลิต (ผู้สอบบัญชีภาษีอากร) เป็นวิทยากร ในหัวข้อ "การใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป EXPRESS" ทั้งนี้เพื่อเสริมทักษะทางวิชาชีพให้กับนิสิตสาขาวิชาการบัญชีก่อนจะออกไปฝึกงาน และสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป"


ที่มา :