ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > โครงการปรับและเพิ่มวิสัยทัศน์ ประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่ายสนับสนุนและทีมบริหาร (กิจกรรมที่ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสำนักงานคณะวิทยาการจัดการฯ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2560 ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่


ที่มา :