ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > วันแรกของโครงการอบรม การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (AUN QA) โดยวิทยากร ศ.ภญ.ดร.เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีซี ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


ที่มา :