ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > โครงการเสริมสร้างความรู้ การศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา ยุค 4.0 และการกำหนดตำแหน่งวิชาการ บรรยายโดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ ห้องภูกามยาว 2 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :