ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2560


ที่มา :