ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > โครงการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่” Young & Smart Accountants

เมื่อวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่” Young & Smart Accountants ให้กับนิสิตสาขาวิชาการบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือ ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดขึ้น ณ ห้องภูกามยาว 6 อาคารเรียนรวมหลังเก่า


ที่มา :