ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นิสิตได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่อบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และในกิจกรรมยังมีพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อหาทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทัพย์ และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ อาคารสงวนเสริมศรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา


ที่มา :