ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > หลักสูตรอบรม “นักบัญชีในแบบฉบับยุค AEC”และหลักสูตร “ผลกระทบทางบัญชีจากกฎหมายภาษีอากรใหม่ และแนวทางแก้ไข”

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมหลักสูตร “นักบัญชีในแบบฉบับยุค AEC”และหลักสูตร “ผลกระทบทางบัญชีจากกฎหมายภาษีอากรใหม่ และแนวทางแก้ไข” ให้กับคณะครู นักเรียน ในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่สนใจเข้าร่วม และนิสิตสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องภูกามยาว 3 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นประธานในพีธี


ที่มา :