ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > คณะวิทยาการจัดการฯ นำโดย รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดี ให้การต้อนรับสถาบันธนาคาร ประเทศลาว (Banking Institute, Bank of the Lao P.D.R)

คณะวิทยาการจัดการฯ นำโดย รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดี ให้การต้อนรับสถาบันธนาคาร ประเทศลาว (Banking Institute, Bank of the Lao P.D.R) มาร่วมประชุมกับทีมบริหารของคณะฯ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :