ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > โครงการตรวจประเมินหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรบริหารธุรกิจ 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการตรวจประเมินหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว โดยหลักสูตรที่รับการประเมิน ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศสาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :