ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > โครงการตรวจประเมินหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่)

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการตรวจประเมินหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว โดยหลักสูตรที่รับการประเมิน ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศสาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :