ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร สาขาวิชาการการตลาด และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร สาขาวิชาการการตลาด และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 2017) และได้รับการแสดงความยินดีจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา


ที่มา :