ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > โครงการตรวจประเมินหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม)

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการตรวจประเมินหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว โดยหลักสูตรที่รับการประเมิน ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการฯ มหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :