ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > โครงการตรวจประเมินหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

โครงการตรวจประเมินหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว โดยหลักสูตรที่รับการประเมิน ได้แก่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการฯ มหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :