ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียน A 10 รายวิชาขึ้น ปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียน A 10 รายวิชาขึ้น ปีการศึกษา 2559 มีรายชื่อดังนี้ สาขาวิชาการตลาด 1.นายสุวพิชญ์ มณีพงษ์ 2.นางสาวนริศรา คำหว่าง 3.นางสาวปิยณัฐ อินหลี 4.นางสาวรัฐวดี ไชยติ 5.นางสาวณัฏฐินี ยศศรีชัย 6.นายจารุกิตติ์ ปานสี 7.นางสาวชโลธร จันกัน สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 1.นางสาวนฤภร สินสมุทร์ 2.นางสาวภิชชาภา คำนวน และสาขาวิชาการบัญชี นางสาวณัฐฐศศิ ไชยกุล


ที่มา :