ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (CUPT QA) ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (CUPT QA) ประจำปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการฯ มหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :