ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ แนวคิดการลงทุนเพื่อการออมในยุค 4.0

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “แนวคิดการลงทุนเพื่อการออมในยุค 4.0” ณ ห้องประชุม UB001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลงทุนเล่นหุ้นของประเทศไทย สภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบริหารการเงินต่อไปในอนาคต


ที่มา :