ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดทำสื่อประกอบการสอน กิจกรรมที่ 2 วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการพัฒนาเทคนิคการจัดทำสื่อประกอบการสอน กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ของการขอตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา และให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดทำสื่อประกอบการสอนเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยวิทยากรพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คำดี จัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา


ที่มา :