ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี 2561 โครงการ “(ผ)สาน: ต้นแบบการจัดการขยะแบบบูรณาการสู่ผลิตภัณฑ์จากฐานรากของชุมชน ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (Happy Community ปีที่ 4)”

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี 2561 โครงการ “(ผ)สาน: ต้นแบบการจัดการขยะแบบบูรณาการสู่ผลิตภัณฑ์จากฐานรากของชุมชน ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (Happy Community ปีที่ 4)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการบริหารจัดการขยะบ้านสันจกปก ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และสร้างต้นแบบการบริหารจัดการขยะสู่ผลิตภัณฑ์จากฐานรากของชุมชน ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


ที่มา :