ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 “สุนทรียภาพกับการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน และการทำกิจกรรม ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และ อาจารย์นิรมล พรมนิล อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ และในกิจกรรมยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น A 10 ตัวขึ้นไป โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :