ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (CUPT QA) ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (CUPT QA) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการประเมิน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิสิทธิ์ แก้วฉา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ จากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการฯ มหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :