ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดนิทรรศการแสดงผลงานนิสิต และการคืนข้อมูลการวิจัยสู่ชุมชน (MIS UP Open House) ณ ศูนย์การค้า Tops Plaza พะเยา

เมื่อวันที่ 12-16 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดนิทรรศการแสดงผลงานนิสิต และการคืนข้อมูลการวิจัยสู่ชุมชน (MIS UP Open House) ณ ศูนย์การค้า Tops Plaza พะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลงานของนิสิตทุกสาขาวิชาให้ประชาชนภายนอกได้รับทราบข้อมูล ทั้งด้านการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ของคณะ ภายในงานยังมีบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชน บูธแสดงข้อมูลหลักสูตร ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ บนเวทีมากมาย


ที่มา :