ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > งานพัฒนานิสิต คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต พัฒนาศักยภาพนิสิตโดยผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561

งานพัฒนานิสิต คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต พัฒนาศักยภาพนิสิตโดยผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีกิจกรรมการบรรยาย พัฒนาศักยภาพนิสิตเสริมบุคลิกภาพก้าวสู่ความสำเร็จการทำงาน โดยคุณสหพร ยี่ตันสี คัดสรรและพัฒนาศิลปินอาวุฒิโส บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)


ที่มา :