ภาพกิจกรรม



ภาพกิจกรรม > ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกิจกรรมการบรรยายเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์กรยุคดิจิทัล (Digital Trainees) โดยวิทยากร ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และอาจารย์นิรมล พรมนิล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 12.50-16.20 น. ณ ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)


ที่มา :