ภาพกิจกรรมทั้งหมด

MIS จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

ต้อนรับผู้ปกครองนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2562

โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ 10 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการปฐมนิเทศและพิธีลงนามสัญญารับทุน ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม กับนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา

MIS ร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขการทุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

“พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา "

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทำบุญคณะและสานสัมพันธ์บุคลากร ประจำปี 2561

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมขับเคลื่อนโครงการ “การสื่อสารและพัฒนาแบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา : Passion Phayao เที่ยวเบาเบาบันดาลใจ”

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรของหน่วยงาน มอบช่อดอกได้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มการแนะแนวสัญจร รอบที่ 1

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561

งานพัฒนานิสิต คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต พัฒนาศักยภาพนิสิตโดยผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดนิทรรศการแสดงผลงานนิสิต และการคืนข้อมูลการวิจัยสู่ชุมชน (MIS UP Open House) ณ ศูนย์การค้า Tops Plaza พะเยา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (CUPT QA) ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โฉมหน้าใหม่ของการท่องเที่ยว โอกาส วิกฤต ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม” และ “สรุปเปรียบเทียบศักยภาพ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อส่งเสริมนิสิตให้เป็นผู้ประกอบการ

โครงการวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการวันแรกพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand 2018)

ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี 2561 โครงการ “(ผ)สาน: ต้นแบบการจัดการขยะแบบบูรณาการสู่ผลิตภัณฑ์จากฐานรากของชุมชน ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (Happy Community ปีที่ 4)”

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล Good Quality การดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดทำสื่อประกอบการสอน กิจกรรมที่ 2 วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทำบุญคณะและสานสัมพันธ์บุคลากร ประจำปี 2561

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่ออายุบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษา Bali Tourism Institute (STP) ประเทศอินโดนีเซีย

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ แนวคิดการลงทุนเพื่อการออมในยุค 4.0

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (CUPT QA) ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียน A 10 รายวิชาขึ้น ปีการศึกษา 2559

โครงการตรวจประเมินหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

โครงการตรวจประเมินหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม)

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร สาขาวิชาการการตลาด และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

โครงการตรวจประเมินหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่)

โครงการตรวจประเมินหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรบริหารธุรกิจ 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

คณะวิทยาการจัดการฯ นำโดย รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดี ให้การต้อนรับสถาบันธนาคาร ประเทศลาว (Banking Institute, Bank of the Lao P.D.R)

หลักสูตรอบรม “นักบัญชีในแบบฉบับยุค AEC”และหลักสูตร “ผลกระทบทางบัญชีจากกฎหมายภาษีอากรใหม่ และแนวทางแก้ไข”

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่” Young & Smart Accountants

อบรมปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดดิจิตัลสำหรับผู้ประกอบการ SMEs”

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรปรียา บุญงาม นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร นายสุวพิชญ์ มณีพงษ์ นิสิตสาขาวิชาการตลาด และนายชนแดน ด้วยคุ้มเกล้า นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 2017) ในชื่อทีม New กระเบน UP เมื่อวันที่ 6-9 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ และได้ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันในรอบต่อไป

โครงการเสริมสร้างความรู้ การศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา ยุค 4.0 และการกำหนดตำแหน่งวิชาการ บรรยายโดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ ห้องภูกามยาว 2 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา

วันแรกของโครงการอบรม การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (AUN QA) โดยวิทยากร ศ.ภญ.ดร.เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีซี ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

โครงการปรับและเพิ่มวิสัยทัศน์ ประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่ายสนับสนุนและทีมบริหาร (กิจกรรมที่ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสำนักงานคณะวิทยาการจัดการฯ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2560 ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัล แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่น อาวุโสชาย ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์" ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัล แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ "พะเยาเกมส์" ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์" ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ ม.พะเยา ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2560

การประชุมผู้จัดการทีมกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์" วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องภูกามยาว 2 ม.พะเยา

"เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี โดยมี อาจารย์พันธกานต์ นันตาลิต (ผู้สอบบัญชีภาษีอากร) เป็นวิทยากร ในหัวข้อ "การใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป EXPRESS" ทั้งนี้เพื่อเสริมทักษะทางวิชาชีพให้กับนิสิตสาขาวิชาการบัญชีก่อนจะออกไปฝึกงาน และสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป"