ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากร นิสิต นักเรียนของมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไป

.....

ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/4/2564 14:59:54

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่