ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     Kick off! BCAXU2T for BCG

          คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดปฐมนิเทศผู้ถูกจ้างงานโครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ดร.นิรมล พรมนิล ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ ดร.นุชนาฎ หมื่นจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง และอาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล กล่าวต้อนรับผู้ถูกจ้างงานในโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ทั้งหมด 7 ตำบล ดังนี้

          ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และสุดท้ายตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

          โดยในการปฐมนิเทศได้มีการกล่าวถึงภารกิจของผู้ถูกจ้างงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการในพื้นที่ด้าน BCG Model 2. จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) 3.เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาทักษะตามที่ สป.อว. กำหนด ได้แก่ การเพิ่มทักษะความรู้ (BCG-learning) และ 4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้รับผิดชอบโครงการตามที่มอบหมาย โดยนางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน

 


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/1/2566 15:01:18

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่