รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

 
   สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการสื่อสารแบบบูรณาการ อีกทั้งมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเหมาะสม

 
ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพนธ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in Public Relations
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)
  : Bachelor of Communication Arts(Public Relations)
ชื่อย่อ : นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)
  : B.Com.Arts (Public Relations)
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   127 หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  บัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์มีศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ มีศิลปะในการบริหารภาพลักษณ์องค์การ ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ทุกระดับ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานประชาสัมพันธ์ บทบาทของนักประชาสัมพันธ์ และหลักการดำเนินการประชาสัมพันธ์
  2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสารแบบบูรณาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการวิจัย สามารถนำกระบวนการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งในการแสวงหาความรู้ การเรียนและการทำงานได้
  4.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการนำความรู้ทางการประชาสัมพันธ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
   ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง สามารถทำงานในองค์การทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรสาธารณกุศล โดยสามารถเลือกตำแหน่งงานทั้งงานที่เกี่ยวกับการสื่อสาร ดังต่อไปนี้
 1. นักประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์
 2. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า
 3. นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พิธีกร ผู้ประกาศ
 4. นักข่าว
 5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์และผลิตสื่อ
 6. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดรายละเอียดรายวิชาและแผนการศึกษา
     

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 11 Nov 2016 11:06