รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

 
   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดระบบการเรียนการสอนเน้นให้บัณฑิตมีทักษะในการจัดการ และสร้างข้อมูลข่าวสาร เพื่อการสื่อสาร ทางด้านการผลิตสื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง มัลติมีเดีย การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

 
ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in New Media Communication
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
ชื่อเต็ม : Bachelor of Communication Arts (New Media Communication)
ชื่อย่อ : นศ.บ. (การสื่อสารสื่อใหม่)
ชื่อย่อ : B.Com.Arts (New Media Communication)
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   129 หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เป็นศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านสื่อกลางหรือเทคโนโลยีการสื่อสารที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของมนุษย์ ที่ไม่เพียงแต่จะสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันเท่านั้น แต่ยังจะนำไปสู่การพัฒนาทั้งระดับปัจเจก ชุมชนและสังคม
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในทฤษฎีและหลักการทางนิเทศศาสตร์โดยเฉพาะทางด้าน สื่อใหม่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและดิจิทัลอย่างเท่าทัน พร้อมกับสามารถวิเคราะห์วิจัยและประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
  2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการเป็นผู้สร้างเนื้อหา(Content) สำหรับวิชาชีพโดยสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
  3.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวินัย อดทน มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และรับผิดชอบต่อสังคม

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
   ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง สามารถทำงานในองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสาธารณกุศล โดยสามารถเลือกตำแหน่งงาน ที่เกี่ยว ข้องกับวิชาชีพการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อใหม่โดยตรง เช่น
 1. เจ้าหน้าที่พัฒนาและออกแบบข้อมูลสำหรับเว็บไซต์และสังคมออนไลน์
 2. ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้ผลิตรายการ ทั้งวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
 3. นักสร้างสรรค์และผลิตสื่อประเภทต่างๆ
 4. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดรายละเอียดรายวิชาและแผนการศึกษา
     

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 11 Nov 2016 10:41