รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อรองรับทิศทางของธุรกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการนำศาสตร์ทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ โดยที่จะมีองค์ความรู้ทางด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการปฏิบัติการ

 
ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
  : Bachelor of Business Administration (Business Management)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)
  : B.B.A. (Business Management)
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   127 หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ เป็นศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมและผลักดันระบบเศรษฐกิจของชาติให้เจริญงอกงาม และดำรงอยู่ในตลาดโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเข้าใจในหลักการดำเนินการทางการจัดการธุรกิจ
  2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการจัดการธุรกิจและการวิจัยที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศีลธรรมและสำนึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบ เสียสละต่อสังคมและประเทศชาติ

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
   ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้
 1. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
 2. พนักงานธนาคาร
 3. บุคลากรทางการศึกษา
 4. เลขานุการ/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 5. นักธุรกิจ นักการขาย นักการตลาด
 6. ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดรายละเอียดรายวิชาและแผนการศึกษา
     

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 10 Nov 2016 17:57