รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 
   สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา มีความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งการเป็นลูกจ้างและผู้ประกอบการ ตลอดจนการเป็นบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ

 
ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Tourism
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
  : Bachelor of Business Administration (Tourism)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การท่องเที่ยว)
  : B.B.A. (Tourism)
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   126 หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  การท่องเที่ยวจะมั่นคงได้ด้วยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1.มีความเข้าใจและรอบรู้ในสาขาวิชา สามารถปฎิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
  2.มีการพัฒนาตนให้ตระหนักถึงการเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  3.รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมีกระบวนการและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
   นิสิตที่จบการศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ได้แก่
 1. ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
 2. มัคคุเทศก์
 3. พนักงานจัดนำเที่ยว
 4. พนักงานต้อนรับ
 5. พนักงานการตลาด
 6. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 7. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
 8. เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางด้านการท่องเที่ยวในหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดรายละเอียดรายวิชาและแผนการศึกษา
     

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 10 Nov 2016 17:33