รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 
   สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎี การปฏิบัติ และการวิจัย เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปมีศาสตร์และศิลปะในการบริหารการเงิน มีความรู้ ความชำนาญทางด้านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ มีความพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถร่วมงานกับองค์กรต่างๆ ได้

 
ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Finance and Banking
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
  : Bachelor of Business Administration (Finance and Banking)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
  : B.B.A. (Finance and Banking)
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   127 หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เป็นศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาและเศรษฐกิจ ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงยุคโลกภิวัตน์ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ทันต่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเข้าใจศาสตร์ทางการเงิน การธนาคาร และธุรกิจทางด้านการเงิน การธนาคาร ศาสตร์การบริการธุรกิจและการวิจัยด้านที่เกี่ยวข้อง
  2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสำนึกทางคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ทางด้านการเงิน และการธนาคารได้อย่างเหมาะสม
  3.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การธนาคาร ที่คลอบคลุมทั้งการวิเคราะห์ การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการให้บริการที่ดีทางด้านธุรกิจทางด้านการเงิน และการธนาคาร และด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. ประกอบอาชีพในหน่วยงานสถาบันการเงิน สถาบันประกันชีวิตและประกันภัย และธนาคาร เช่น นักวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักการวางแผนการลงทุน พนักงานกองทุนรวม นักวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง พนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ นักการประกันภัย พนักงานประกันชีวิต นักวิเคราะห์สินเชื่อและจัดการหนี้ และนักการธนาคาร
 2. สามารถทำงานในหน่วยงานเอกชน และรัฐบาล ได้ในส่วนงานด้านการเงิน เช่น ผู้ตรวจสอบสถาบันการเงิน และพนักงานวางแผนทางการเงิน
 3. นักวิชาการทางการเงิน เช่น อาจารย์ในมหาวิทยาลัย อาจารย์ในสถาบันวิชาชีพ และนักวิจัยอิสระ
 4. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดรายละเอียดรายวิชาและแผนการศึกษา
     

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 10 Nov 2016 17:20