รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 
   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งใช้องค์ความรู้แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ บูรณาการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและหน่วยงานในการแข่งขันในระดับนานาชาติ บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม

 
ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics Program
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม : Bachelor of Economics
ชื่อย่อ : ศ.บ.
ชื่อย่อ : B.Econ.
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   127 หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  สาขาเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีจิตสาธารณะ สามารถนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบอาชีพสุจริต
  2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบและสามารถประยุกต์ ความรู้เศรษฐศาสตร์ ร่วมกับศาสตร์สาขาอื่น ๆ ได้
  3.เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถ ใช้ทักษะด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การคำนวณทางตัวเลข ประกอบการตัดสินใจ อย่างมีเหตุผล และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานของตนเองได้

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
ราชการและรัฐวิสาหกิจ
 1. เศรษฐกร
 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านเศรษฐศาสตร์)
 3. นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา อาจารย์
 4. นักวิจัย นักวิเคราะห์ นักสถิติ

หน่วยงานภาคเอกชน
 1. พนักงานธนาคาร
 2. เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์
 3. นักธุรกิจ
 4. เจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน
 5. ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดรายละเอียดรายวิชาและแผนการศึกษา
     

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 14 Nov 2016 14:22