รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี

 
   สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเป็นตามจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อเป็นที่ยอมรับและสามารถตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนและระดับชาติ

 
ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accounting Program
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : บัญชีบัณฑิต
ชื่อเต็ม : Bachelor of Accounting
ชื่อย่อ : บช.บ.
ชื่อย่อ : B.Acc.
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   129 หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  สาขาวิชาการบัญชีเป็นรากฐานแห่งปัญญาของวิชาชีพการบัญชี สร้างบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงแห่งโลกาภิวัฒน์ ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อให้บัณฑิต
  1.มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
  2.มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
    2.1 ความรู้ด้านการบัญชี การเงิน การภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจ
    2.2ความรู้ด้านองค์กรและธุรกิจ
    2.3ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3.มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอย่างเป็นระบบ
  4.มีโลกทัศน์กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม
  5.มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
   ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้าทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้
 1. ด้านการทำบัญชี
 2. ด้านการสอบบัญชี
 3. ด้านบัญชีบริหาร
 4. ด้านการภาษีอากร
 5. ด้านการวางระบบบัญชี
 6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
 7. ด้านการตรวจสอบภายใน
 8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี
 9. ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดรายละเอียดรายวิชาและแผนการศึกษา
     

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 11 Nov 2016 10:42