รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 
   สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งผลิต มหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านธุรกิจและการจัดการท่องเที่ยวอและการโรงแรม สำหรับเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ระดับหัวหน้างานและระดับบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าใขพลวัตของการเปลี่ยนแปลงที่เกอดขค้นอย่างรวดเร็ว และผลกระทบต่อวัฒนธรรมเศรษฐกิจ กฏหมายและเทคโนโลยี

จุดเด่นของหลักสูตร
   นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ที่หลายหลายและได้รับความรู้ที่ลุ่มลึก ทั้งด้านการจัดการการท่องเที่ยวด้วยทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และวัฒนธรรม การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน การจัดการธุรกิจที่พักอาศัยที่ไม่เพียงแต่โรงแรมเท่านั้น ยังหมายรวมถึงที่พักขนาดกลาง และขนาดเล็ก บูติก โฮเตล โฮมสเตย์ การจัดการประชุม กิจกรรมพิเศษและนิทรรศการนานาชาติ การจัดการสปาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องการจัดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

 
ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Hotel and Tourism Management
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
  : Master of Arts (Hotel and Tourism Management)
ชื่อย่อ : ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
  : M.A. (Hotel and Tourism Management)
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร (หลักสูตร 2 ปี)
 1. กรณีจัดการศึกษาตาม แผน ก (ก2) จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
 2. กรณีจัดการศึกษาตาม แผน ข จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว พัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นอาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสำหรับยุคปัจจุบันและอนาคต เชี่ยวชาญด้วยองค์ความรู้ ก้าวสู่กระบวนทัศน์ใหม่ เฉียบไวด้วยวิสัยทัศน์ เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
  1.มีความรู้และความสามารถทั้งด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สำหรับเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ระดับหัวหน้าและระดับบริหารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  2.เข้าใจพลวัตของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและผลกระทบต่อวัฒนธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และเทคโนโลยี
  3.มีความสามารถในการผสมผสานสังเคราะห์ และประยุกต์ทฤษฎี การจัดการเพื่อการตัดสินใจ

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. ผู้บริหารในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 2. ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 3. อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
 4. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแล วางแผน และพัฒนาการท่องเที่ยว

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดรายละเอียดรายวิชาและแผนการศึกษา
     

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 11 Nov 2016 13:20