รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจ บริหารงานของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนให้ธุรกิจสามารถเติบโต ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้แต่ละด้าน เช่น การจัดการธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการพลังงานทดแทน การจัดการรักษาสุขภาพ การจัดการธุรกิจการบิน และเป็นแรงผลักดันให้มีการนำความรู้ในการจัดการมาพัฒนาหน่วยงานของภาครัฐให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานของภาคเอกชน ตลอดจนพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ด้านการวิจัย การนำกรณีศึกษาขององค์กรที่ประสบความสำเร็จมาเป็นรากฐานในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศสืบต่อไป

 
ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  : Master of Business Administration
ชื่อย่อ : บธ.ม.
  : M.B.A
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร (หลักสูตร 2 ปี)
 1. กรณีจัดการศึกษาตาม แผน ก (2) จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 40(3) หน่วยกิต
 2. กรณีจัดการศึกษาตาม แผน ข จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 40(3) หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  เชี่ยวชาญวิชาการด้านบริหารธุรกิจ คิดเป็น และสามารถนำไปใช้ในการบริหารองค์กรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านศาสตร์การจัดการ องค์กรที่แสวงหากำไร และไม่แสวงหากำไร
  2.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีจิตสำนึกทางคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรเพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อองค์กร และชุมชน
  3.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการจัดการองค์กร พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในการบริหารจัดการองค์กร

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
   ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้าทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้
 1. ผู้บริหารด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ด้านการจัดการทั่วไป ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการธนาคาร ด้านการจัดการพลังงานทดแทน ด้านการจัดการธุรกิจสุขภาพ ด้านธุรกิจสปา ด้านการจัดการโรงพยาบาล และด้านจัดการธุรกิจการบิน
 2. นักปฏิบัติการทางวิชาชีพในสถานประกอบการทางธุรกิจด้านการจัดการทั่วไป นักการตลาด พนักงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ภาคธุรกิจเอกชน นักวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักการวางแผนการลงทุน นักธุรกิจการบิน ที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงานทดแทน และนักวางแผนสำหรับหน่วยงานท้องถิ่น
 3. นักวิชาการด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ การจัดการทั่วไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการตลาด การเงิน การธนาคาร การจัดการพลังงานทดแทน การจัดการบริการธุรกิจสุขภาพ การจัดการโรงพยาบาล และการจัดการธุรกิจการบิน เช่น อาจารย์ในมหาวิทยาลัย อาจารย์ในวิทยาลัย อาจารย์ในสถาบันวิชาชีพต่างๆ และนักวิจัยอิสระ
 4. ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดรายละเอียดรายวิชาและแผนการศึกษา
     

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 7 Dec 2016 10:43